Pokud si nejste jistí, jak se modlit růženec, jak správně zní úvod a závěr a jak že jdou jednotlivá tajemství za sebou, nabízíme strukturu růžence, která tady dosud chyběla.


Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Úvod 

modlí se pouze ti, kdo mají v daném měsíci první desátek živého růžence

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého věříme.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého doufáme.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého milujeme.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.


Následuje pět tzv. desátků – tvoří je modlitba Otče náš a desetkrát modlitba Zdrávas, Maria; v ní se po jménu Ježíš vkládají tzv. tajemství, tj. události z dějin spásy. Každý růženec má pět tajemství, pro každý desátek jedno:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

10x Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš, (vloží se jedno konkrétní tajemství - viz níže).
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

Radostná tajemství
1) Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala
2) Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
3) Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
4) Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
5) Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Tajemství světla
1) Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu
2) Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
3) Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4) Ježíš, který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
5) Ježíš, který ustanovil Eucharistii

Bolestná tajemství
1) Ježíš, který se pro nás krví potil
2) Ježíš, který byl pro nás bičován
3) Ježíš, který byl pro nás trním korunován
4) Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž
5) Ježíš, který byl pro nás ukřižován

Slavná tajemství
1) Ježíš, který z mrtvých vstal
2) Ježíš, který na nebe vstoupil
3) Ježíš, který Ducha Svatého seslal
4) Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal
5) Ježíš, který tě v nebi korunoval

Po každém desátku následuje chvalozpěv:
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

a tzv. fatimský dodatek – prosba:
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně
a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.


Závěr

modlí se jen ti, kteří se v daný měsíc modlí pátý desátek z živého růžence

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství; živote, sladkosti,
a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy;
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči;
a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž;
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
– aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, tvůj Jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavenné Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

A můžeme přidat jakoukoli krátkou modlitbu za získání plnomocných odpustků.


Audionahrávky modlitby růžence, se kterými je možné se modlit například i na cestách, jsou k dispozici na webu Radia Proglas