Dnes slavíme památku Panny Marie Růžencové. Nejznámější modlitbou k Panně Marii je růženec.

Tato modlitba se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání o událostech z Ježíšova života a o spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho matka Panna Maria.

Definitivní podobu růžence stanovil v roce 1569 papež Pius V., který zavedl svátek Panny Marie Růžencové. Slavení dnešní liturgické památky bylo zavedeno v roce 1572 na památku vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta, která proběhla 7. 10. 1571. V bitvě bylo úplně poraženo obrovské a „nepřemožitelné“ turecké loďstvo. Turecká rozpínavost tak byla jednou provždy zastavena. Výsledek bitvy připisoval papež Pius V. i neustávající modlitbě růžence.

růženec

autor neznámý

Ať nás toto vědomí povzbudí ještě k větší důvěře a víře v sílu této modlitby zvlášť v dnešní době!

Papež Jan Pavel II. prohlásil:
"Růženec je současně meditací i prosbou. Naléhavost prosby o přímluvu Matky Boží spočívá na důvěře, že její mateřská přímluva může u Srdce Syna dosáhnout všeho."

Proti hrozbám válek, terorismu a všem druhům zla, tento papež pozvedl růženec se slovy:

"Toto je největší lék.
Modlete se, modlete se a více se neptejte.
Všechno ostatní svěřte Matce Boží."
 

 

Papež Pius XII. prohlásil, že růženec je kompendium (souhrn) celého evangelia.

 

Radostným růžencem je nám nabízeno zpřítomnění si Otcovy lásky, s níž nám poslal svého Syna, abychom skrze něj měli věčný život v jeho společenství.

Růžencem světla je nám nabízen správný pohled na životní cestu až po tajemství eucharistie, které je láskyplným sjednocením se s Bohem, díky výkupné smrti na kříži dovršené vzkříšením.

Bolestným růžencem je nám nabízeno pohroužení se do díla vykoupení utrpením Božího Syna až po vylití veškeré krve za hřích každého jednoho z nás. Je připomínkou toho, jak velké zlo je hřích.

Slavným růžencem je náš pohled směrován k věčnému cíli, kterým je trvalé spojení s Bohem. Je to pohled za hranici smrti do náruče všeobjímající Otcovy lásky.

Růženec je dar Mariiny lásky, Matkou podaný prostředek k úspěšnému projití životem a průvodcem na cestu ke svatosti. Toto by měly být dostatečné důvody, abychom si ho zamilovali a používali.
(Převzato z: http://catholica.cz)

Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom ve spojení s Pannou Marií stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení, a dej, ať nás všechny, kdo jsme z andělova zvěstování poznali, že se Tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(ze závěrečné modlitby z breviáře)